Wojewódzka Rada Rynku Pracy w Poznaniu

Szanowni Państwo,

niezwykle miło nam poinformować, że Robert Śliwiński - Wiceprezes Zarządu Fundacji Inicjowania Rozwoju Społecznego zgodnie z Zarządzeniem nr 13/2019 Marszałka Województwa Wielkopolskiego został powołany w skład Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Poznaniu kadencji 2019-2023. 

Członkami Wojewódzkich Rad Rynku Pracy są przedstawiciele działających na terenie województwa wojewódzkich struktur każdej organizacji związkowej oraz organizacji pracodawców, społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych oraz organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy.
Do kompetencji Rady, oprócz zadań opiniodawczo-doradczych, jest opiniowanie przedłożonych przez ministra właściwego do spraw pracy priorytetów, podział środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz plan ich wydatkowania. Dodatkowo do zakresu działania wojewódzkich rad rynku pracy wprowadzony został obowiązek współpracy z wojewódzkimi komisjami dialogu społecznego, w szczególności w zakresie wypracowania regionalnej strategii rynku pracy jako elementu strategii rozwoju województwa oraz inicjowania programów i tworzenia partnerstw na rzecz wzrostu zatrudnienia i rozwoju rynku pracy. Jest to szczególnie istotne ze względu na konieczność spełnienia warunków ex-ante stawianych przez Komisję Europejską przy realizacji projektów dofinansowywanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Dotyczy to projektów realizowanych, zarówno w ramach regionalnych programów operacyjnych poszczególnych województw, jak też programu Gwarancji dla młodzieży realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza  Edukacja Rozwój.

Panu Robertowi Śliwińskiemu serdecznie gratulujemy takiego wyróżnienia!

 

Nasi Beneficjenci